Документы

06-07-2012
Опубликовано в Документы

ПОСАДОВИЙ ПРАВИЛЬНИК ХРАНИТЕЛЯ

I. Загальні положення


1. Хранитель Родового Вогнища належить до відаючих і має Духовний чин Волхва. 
2. Призначення на посаду Хранителя Родового Вогнища та звільнення з неї здійснюється наказом Голови Духовного центру РВ РПВ відповідно до вимог Внутрішнього Статуту Родового Вогнища Рідної Православної Віри. 
3. Хранитель Родового Вогнища підпорядковується Голові Духовного центру РВ РПВ. 
4. Хранитель Родового Вогнища повинен знати:
- Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності релігійних організацій.
- особливості структури РВ РПВ.
- Перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку Відичного руху.
- Можливості якісного використання організаційних потужностей.
- Порядок розроблення і затвердження планів та програм організаційної діяльності.
- Сучасні та традиційні засоби управління.
- Порядок укладання і виконання господарських договорів.
- Відмінності Внутрішнього та цивільного Статутів РВ РПВ.
- Організацію управління Родовим Вогнищем.
- Напрями та кони (принципи) розвитку об’єднання.
- Правила ділового спілкування та ведення переговорів.
5. Особа Хранителя Родового Вогнища проходить схвалення Віча Православних Вогнищан.


II. Завдання та обов'язки


1. Представляє Голові Духовного центру РВ РПВ плани організаційної діяльності, несе персональну відповідальність за їх виконання. 
2. Здійснює господарське управління майном Духовного центру РВ РПВ, без права його відчуження будь-яким способом. 
3. Готує та подає Голові Духовного центру РВ РПВ на затвердження Положення про внутрішні підрозділи РВ РПВ, правила та інші кони внутрішнього упорядкування діяльності Духовного центру РВ РПВ. 
4. Видає розпорядження, обов'язкові для усіх працівників Духовного центру РВ РПВ, з усіх питань, що віднесені цим наказом до його відання. 
5. Вносить Голові Духовного центру РВ РПВ пропозиції про наймання на роботу і звільнення з роботи працівників Духовного центру РВ РПВ переведення їх на іншу роботу, застосування стягнень та заохочень. 
6. Готує та подає на затвердження Голові Духовного центру РВ РПВ графіки проповідницьких поїздок, відпусток та інші документи організаційно-розпорядчого та управлінського характеру. 
7. Контролює виконання працівниками службових обов'язків. 
8. Розробляє та подає Голові Духовного центру РВ РПВ на затвердження правила, процедури та інші внутрішні документи Духовного центру РВ РПВ. 
9. Готує та подає Голові Духовного центру РВ РПВ на затвердження пропозиції про використання фондів розвитку організації, соціального розвитку та резервного фонду. 
10. Готує та подає Голові Духовного центру РВ РПВ на затвердження пропозиції щодо цін на продукцію Духовного центру РВ РПВ. 
11. Виконує інші функції, які не суперечать Внутрішньому Статуту Духовного центру РВ РПВ, наказу “Про Хранителя Родового Вогнища” та випливають з статутних цілей та завдань Духовного центру РВ РПВ. 
12. Збирає і зберігає надходження по десятині від Крайових вогнищ РПВ.


III. Права

Хранитель Родового Вогнища має право: 
1. На підставі довіреності, виданої Головою Духовного центру РВ РПВ, діє від імені Духовного центру РВ РПВ, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, а також у загальних судах та спеціалізованих судах (господарських, адміністративних та інших судах, визнаних як спеціалізовані). 
2. Приймати рішення за поданням: 
- про притягнення працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну, винних в завданні тілесної шкоди підприємству, до грошової та поведінкової відповідальності;
- про нравственне та явне заохочення працівників, що відзначилися. 
3. Перевіряти діяльність усіх підрозділів РВ РПВ в той час коли вважатиме це за потрібне, з попередженням чи без попередження керманича підрозділу.
IV. Відповідальність

Хранитель Родового Вогнища несе відповідальність: 
1. Перед Головою Духовного центру РВ РПВ за виконання статутних цілей та завдань, облік і звітність Духовного центру РВ РПВ. 
2. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цим посадовим правильником, - в межах, визначених чинним Статутом Духовного центру РВ РПВ. 
3. За правопорушення, скоєні по ходу здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених Колом Волхвів. 
4. За завдання явної (матеріальної) шкоди - в межах, визначених Колом Волхвів. 
5. Хранитель Родового Вогнища несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені Статутом Духовного центру РВ РПВ, іншими нормативними правовими актами. Виконавчий директор не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він передав свої права. 
6. Хранитель Родового Вогнища, який недобросовісно використовує майно та кошти Духовног центру РВ РПВ у власних інтересах, або в інтересах, протилежних статутним цілям, несе відповідальність в межах, визначених Колом Волхвів.

396 Последнее изменение Среда, 22 ноября 2017