Документы

06-07-2012
Опубликовано в Документы

ПОСАДОВИЙ ПРАВИЛЬНИК ВЛАДИКИ

I. Загальні положення


1. Крайовий Владика відноситься до відаючих і є Духовним провідником в чині не нижче Жреця. 
2. На посаду Крайового Владики призначається особа, що має вищу освіту і була Головою Громади РВ РПВ не менше 2 років, має досвід роботи по організації Громади. 
3. Призначення на посаду Крайового Владики і звільнення з неї проводиться наказом Голови Духовного центру РВ РПВ за поданням Хранителя РВ РПВ з відома Помісного Владики (для Народних управлінь). 
4. Крайовий Владика повинен знати:
- Внутрішній та цивільний Статути Духовного центру РВ РПВ.
- Методи і порядок розробки перспективних і поточних планів розвитку організації.
- Методи вивчення громадської думки.
- Обрядодіяння, Віровідання та зцілення Живою
- Законодавство в сфері свободи совісті та релігійних організацій.
5. Крайовий Владика безпосередньо підкоряється Помісному Владиці (Хранителю РВ РПВ в Україні). 
6. На час відсутності Крайового Владики (хвороба, відпустка, відрядження, ін.) його обов'язку виконує його заступник, який несе відповідальність за належне їх виконання. 


II. Посадові обов'язки

Крайовий Владика: 
1. Забезпечує діяльність Крайового вогнища Рідної Православної Віри таким чином аби кількість православних рідновірів, об’єднаних в громади РВ РПВ, щороку збільшувалась. 
2. Організує проповідь Рідної Православної Віри в Крайовому вогнищі РПВ. 
3. Здійснює розподіл обов'язків між працівниками Кайового вогнища, розділення функцій, завдань, дій, стежить за виконанням доручень і наказів, підтримує необхідний рівень дисципліни. 
4. Керує роботою Духовного управління, організує духовну освіту та просвіту православних рідновірів та Слав’ян свого Краю. 
5. Очолює проповідницьку роботу та поширення світогляду Рідної Православної Віри в Краю. 
6. У разі потреби спільно з Духовним центром РВ РПВ вживає заходи по покращенню ходу виконання планів організаційної діяльності. 
7. Контролює правильність обрядодіяння та навчання Слав’янському Віровіданню в Громадах РВ РПВ його Краю. 
8. Забезпечує умови для створення Громадами РВ РПВ капищ, святилищ, храмів та священних гаїв у Краї. 
9. Проводить постійну роботу по зміцненню духовної єдності усіх громад РВ РПВ з Духовним центром. 
10. Діє на добро і благо Духовного центру РВ РПВ, відстоюючи їх у всіх установах і організаціях. 
11. Щоквартально подає письмовий звіт про стан Крайового вогнища РПВ на ім’я Хранителя РВ РПВ.
12. Щомісячно відраховує десятину з пожертв громад РВ РПВ Краю на рахунок чи адресу Духовного центру РВ РПВ.


III. Права

Крайовий Владика має право: 
1. Вносити на розгляд Духовного центру РВ РПВ пропозиції по поліпшенню діяльності Крайового вогнища РПВ і РВ РПВ в цілому. 
2. Запрошувати відомості і папери, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків. 
3. Підписувати і засвідчувати печаткою документи в межах своїх повноважень. 
4. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів Духовного центру РВ РПВ. 
IV. Відповідальність 

Крайовий Владика несе відповідальність: 
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цим посадовим правильником. 
2. За нанесення шкоди Духовній єдності РВ РПВ та його цілісності.

437 Последнее изменение Среда, 22 ноября 2017