Коло Волхвов

 • Коло Волхвів є найвищим органом сходоверші (ієрархічного управління) Родового Вогнища і складається з Духовних провідників в чині волхва.
 • Коло Волхвів скликається Верховним Волхвом не рідше одного разу на п’ять років.
 • Коло Владик несе відповідальність за підготовку Кола Волхвів.

У обов'язки Кола Волхвів входить:

 • зберігання чистоти і непорушності Слав’янського віровчення і норм звичаєвості;
 • ухвалення Внутрішнього Статуту Родового Вогнища і внесення  змін і доповнень до нього;
 • зберігання священної єдності Родового Вогнища;
 • рішення принципових богознавчих, священних, обрядових і звичаєвих питань, що стосуються як внутрішньої, так і зовнішньої діяльності Родового Вогнища;
 • визначення характеру відносин з державними органами;
 • підтримка відносин з іншими Відичними віровченнями;
 • створення, реорганізація і ліквідація підрозділів Родового Вогнища, а також визначення їх меж і найменувань;
 • створення, реорганізація і ліквідація установ Родового Вогнища;
 • затвердження порядку володіння, користування і розпорядження майном Родового Вогнища;
 • напередодні Віча внесення пропозицій по порядку денному, програмі, регламенту засідань і структурі Віча, а також по процедурі визнання Верховного Волхва, якщо таке визнання передбачається;
 • нагляд за втіленням в життя рішень Віча;
 • розгляд фінансових звітів, що представляються Колом Владик, і схвалення принципів планування майбутніх загальних доходів і витрат.

Коло Волхвів є духовним судом вищої інстанції. Як такий він правомочний розглядати і ухвалювати рішення:

 • у першій і останньої інстанції по відступництву Духовних провідників;
 • по розбіжностях між двома і більше Владиками.
 • Головою Кола Волхвів є Верховний Волхв або Світлочинець Першопрестолу.
 • Писар Кола Волхвів обирається з членів Кола Владик. Секретар несе відповідальність за забезпечення Віча необхідними робочими матеріалами і за ведення протоколів. Протоколи підписуються Головою Родового Вогнища і членами Кола Владик.
 • На засідання Кола Волхвів головує Верховний Волхв, або, за його пропозицією, Хранитель Родового Вогнища.
 • Рішення на засіданнях Кола Волхвів ухвалюються одноголосно.
 • Ніхто з Духовних провідників – членів Кола Волхвів не може відмовитися від участі в його засіданнях, окрім випадків хвороби або іншої важливої причини, яка визнається Колом Волхвів поважною.
 • Кворум Кола Волхвів складають 2/3 його членів.
 • Ухвали Кола Волхвів вступають в силу відразу після їх ухвалення.
2024